Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ANORGANİK KİMYA ARAŞTIRMA GRUBU

Metal iyon başlatıcılı poli-piridin tipi ligandların supramoleküler kimyası, N-heterohalkalı, piridin, 2,2′-bipiridin, 1,10-fenantroline ve benzimidazol türevlerinin koordinasyon kimyası, ATRP ve homojen katalizör olarak ligand ve kompleks bileşiklerin tasarımı ve sentezi, anti-kanser ilaç ve DNA etkileşimlerinin incelenmesi ve top-tipi ftalosiyaninler ve MPc-perilen diimit konjuge sistemlerin fotovoltaik ve güneş pili uygulamaları Anorganik Kimya Araştırma Grubunun çalışma alanlarıdır.

ANALİTİK KİMYA ARAŞTIRMA GRUBU

 Çevre, gıda ve biyolojik örneklerdeki organik kalıntıların analizlerinde kullanılabilecek yeni metotların geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca çevredeki bazı organik kirleticilerin (pestisitler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, aminler gibi) izlenmesi, elde edilen sonuçların istatistiksel değerlendirilmesi ve modellenmesi ve kemometrik uygulamalar çalışma grubunun diğer ilgi alanlarıdır. Ayrıca üçüncü nesil güneş pillerinin üretimi ve karakterizasyonları, metal-kompleks boyaların sentez ve karakterizasyonları ile elektrokimyasal özelliklerinin belirlenmesi, elektroanalitik yöntemler, biosensörler, kimyasal sensörler gibi çalışmaların yanında katalitik olarak suyun elektrolizi ile hidrojen ve oksijen üretimi üzerine çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

BİYOKİMYA ARAŞTIRMA GRUBU

Kanser çalışmalarında kullanılmak üzere DNA ‘ya bağlanabilen ve DNA’nın fonksiyonlarını inhibe edebilen organik bileşiklerinin ve inorganik geçiş metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve yoğunlukla bu maddelerin DNA’ya bağlanma davranışlarının belirlenmesi üzerine çalışmaktadır. Bu çalışmalarda, moleküler arası etkileşimler ve enzim inhibisyonu deneyleri elektroforez, viskozimetre, diyaliz, ESI-MS Kütle spektrometresi, Dairesel dikroizm, Fluoresans ve UV-Vis Spektrofotometreleri metotlarıyla takip edilmektedir.

FİZİKOKİMYA-POLİMER ARAŞTIRMA GRUBU

Nanoteknolojideki araştırmalar çağımıza güneş pilleri, ışık saçan diyotlar, kendi kendini temizleyen giysiler gibi ürünlerin üretimine ve yaygın kullanımına yol açmıştır. Araştırma grubumuzda altın, palladyum, gümüş, manyetit, ve grafen nano parçacıklarının yeni kopolimer filmlerinde dağılımı oluşturulup bunların optik özellikleri ve yeni biyoteknoloji uygulama alanları araştırılmaktadır. Bunun yanında plastiklerin çevre kirliliğine çare olması bakımından soya yağı polimerleri, laktik asit polimerleri ve modifiye kauçuk polimerlerinin biyobozunur ambalaj filmi olarak kullanımı çalışmaları da sürdürülmektedir.

Ayrıca, son yıllarda Bakır Esaslı Atom Transfer Radikal Polimerizasyonunda yeni katalizör komplekslerinin geliştirilmesi, sıcaklığa ve pH’a duyarlı akıllı amfifilik suda çözünebilen blok ve graft kopolimerlerin sentezi ve karakterizasyonu, glikopolimerler, kitosan gibi bazı önemli doğal polimerlerin kimyasal modifikasyonu alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.

Nanoyapılı malzemelerde hidrojen depolanması, metan ve karbon dioksit adsorpsiyonu için adsorbent geliştirilmesi, hidrojen ve karbon dioksitin MOF yapılarda adsorpsiyonu, karbon nanotüplerde protein adsorpsiyonu, bor bileşiklerinin hidrojen depolama özelliklerinin araştırılması, Zonguldak yöresi kömürlerinden aktif karbon üretimi ve bunların, enerji depolanması, hava kirliliği ve atık suların arıtılması gibi çevre kirliliği kontrolü alanlarını da içeren çeşitli alanlarda kullanımı diğer ilgi alanlarıdır.

ORGANİK KİMYA ARAŞTIRMA GRUBU

Araştırma grubu, organik fotokromizm üzerinde çalışmaktadır. Daha çok termal yolla tersinmeyen fulgideler, diariletenler ve benzeri organik fotokromik bileşikler üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışmalar, yeni organik fotokromik bileşiklerin dizaynı ve sentezi (çok basamaklı sentez), ayırma ve saflaştırılması, yapı analizleri ve ilgili bileşiklerin fotokromik özelliklerinin aydınlatılmasını içermektedir. Fotokromik bileşikler, renk değiştiren lensler (güneş gözlükleri), aktinometre, optik hafıza sistemleri, moleküler-boyutta anahtarlar vb., muhtemel endüstriyel uygulamaları için geliştirilmektedir.

Biyolojik aktif bileşiklerin asimetrik sentezleri, enzimatik organik sentez, floresans özellikteki bileşiklerin sentezleri organik araştırma grubunun diğer ilgi alanlarıdır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin